نمونه ي كد را در زير مي بينيد :
 

 

www.irLearn.com

 

سايت تخصصي آموزش ايرانيان

 

 

بازگشت به سایت

www.irLearn.com